Rentabiliteitsratio’s

In deze getallen wordt de verhouding tussen de inkomsten van de onderneming en het geïnvesteerde vermogen uitgedrukt. Ook hier weer een aantal kengetallen, waarvan er echter één wordt uitgewerkt: REV: (Winst (voor belasting) / Eigen vermogen ) X 100% Aan de hand van dit kengetal kan vastgesteld worden of de onderneming een bevredigend resultaat heeft behaald met het eigen vermogen. Als norm kan aangehouden worden dat het percentage dat als kengetal zichtbaar wordt, een paar…

Lees verder…

Solvabiliteitsratio’s

Ook bij deze kengetallen gaat het om de mogelijkheden die de onderneming heeft om de schulden die zij heeft af te kunnen lossen. Hierbij gaat het echter niet om de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. Een voorbeeld van een solvabiliteitsratio is: Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen Eigen vermogen: bij het eigen vermogen gaat het om de financiële middelen die binnen het bedrijf zelf aanwezig zijn en ingezet zijn in bedrijfsmiddelen. Norm voor solvabiliteitsratio is…

Lees verder…

Liquiditeitsratio’s

Voor een bedrijf is altijd van belang, als dat nodig is, te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Met name op de korte termijn moet zij dat kunnen, zonder daarbij het voortbestaan van de onderneming in gevaar te brengen. Dat betekent dus dat er voldoende financiële middelen direct beschikbaar moeten zijn. Dit noemen we de liquide middelen van een onderneming. Om goed zicht te krijgen op de liquiditeit van een bedrijf, gaat het om het…

Lees verder…